Μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης δεδομένων myDATA

Μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης δεδομένων myDATA

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:

Για το  2021

  • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 2.5.2023

Για το 2022

  • Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023
  • Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023
  • Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023
  • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023
  • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.12.2023

Για το 2023

  • Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024
  • Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024
  • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024
  • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.